HEM > FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämma

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Så här står det i registreringsbeviset:

Ordinarie stämma skall hållas under mars, april maj eller juni månad. Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran. Andra meddelanden delges medlemmarna genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

Protokoll från föreningens årsstämmor finns till höger under Information.