HEM > REVISOR

Revisor

Revisorer väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Revisionsuppdraget omfattar granskning av Brf Husarvikens Bryggas bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning av föreningen. Dessutom annan granskning och rapportering som det enligt stadgarna ankommer på vald revisor att utföra samt eventuell rådgivning med anledning av granskningen. Revisionen ska utföras enligt god revisionssed i Sverige.
 
Till revisor i föreningen valdes vid föreningsstämman BoRevision i Sverige AB med Arthur Kozak som ordinarie revisor.
 
BoRevision AB
Kungsgatan 71
112 27 Stockholm