HEM > REVISOR

Revisor

Revisorer väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Revisionsuppdraget omfattar granskning av Brf Husarvikens Bryggas bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning av föreningen. Dessutom annan granskning och rapportering som det enligt stadgarna ankommer på vald revisor att utföra samt eventuell rådgivning med anledning av granskningen. Revisionen ska utföras enligt god revisionssed i Sverige.
 
Till revisor i föreningen valdes vid föreningsstämman Grant Thornton Sweden AB med Ulrika Romson som ansvarig revisor.
 
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
103 94 Stockholm
Telefon 08-56307000
www.grantthornton.se