Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017

Luciamorgon och Luciasång. Den hörs i skolor, förskolor, på arbetsplatser och i TV. Snöblasket från igår har övergått till ishalka och försiktighet råder när vi tar oss till bussar, tunnelbana eller på promenaden i området. Julluncher, julklappar och alla andra julförberedelser ökar tempot och höjer stressnivån. Snart är dock tomten här och sen kan vi pusta ut. Få välbehövlig vila och återhämtning, innan Nyåret ska planeras och dansas in! Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs hela inlägget »

Som ni vet har vi nya kodlås som medger tidsinställning vid entréportarna. Det innebär att koden vid samtliga portar ej gäller mellan 23.00 och 06.00. Under denna tid gäller enbart nyckel eller bricka. Garageporten har ingen nyckelfunktion och kommer under tiden ovan att enbart kunna öppnas med bricka eller fjärrkontroll. Källsorteringen fungerar med nyckel och bricka. Om en bricka försvinner så ska detta meddelas till Marie Lönnqvist i styrelsen. Om en fjärrkontroll till garaget försvinner eller ska lämnas tillbaka, kontakta Christina Johannisson i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Ställ ej sopor utanför egen dörr. Det har hänt, särskilt när man anlitat städhjälp, att soporna står kvar, då man ej har kunskap om hur dessa ska hanteras. Se till att informera ordentligt om du nyttjar städhjälp!

Läs hela inlägget »

Från och med september har en nyhet införts när det gäller sorteringen av plastförpackningar. När du slänger plastförpackningar i sopsugen ska de kastas en och en. Därefter slänger du plastpåsen löst i behållaren.

Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga var för sig. Det är ett krav från återvinningsindustrin för effektivare sortering som ska ge en mer kvalitativ återvinning. 

För mer information: Sortering av plastförpackningar från Förpacknings- & tidningsinsamlingen

Läs hela inlägget »

Skuleskogens Samfällighetsförening meddelar att städning av garage och cykelrum äger rum den 20 oktober mellan 08.00 – 15.00. Alla bilar och cyklar måste därför flyttas för att underlätta städningen under utsatt tid. Vi är tacksamma för allas medverkan.

Läs hela inlägget »

Vi har överfullt med cyklar i vårt cykelrum, i cykelställen på gården och längs väggarna i bilgaraget. Då flera av dem inte verkar användas kommer vi att göra en rensning. Alla cyklar kommer att märkas med en gul remsa/tejpbit den 9 oktober. Du som äger cykeln har sedan fram till den 1 november på dig att plocka bort den gula remsan/tejpbiten.

De cyklar där den gula remsan/tejpbiten ej plockats bort den 1 november, kommer att tas bort.

Skuleskogens Samfällighetsförening

Läs hela inlägget »

Den extra föreningsstämman om slutlig fastställande av nya stadgar avhölls den 20 september 2017. Samtliga närvarande medlemmar röstade ja till att slutligt fastställa de nya stadgarna. Anledningen till att stadgarna behöver ändras är att lagändring skett vad gäller ekonomiska föreningar. Beslut om stadgeändring har nu tagits vid två på varandra följande föreningsstämmor varför de nu inlämnas till Bolagsverket för officiellt fastställande. De nya stadgarna kommer att läggas ut på hemsidan när Bolagsverket godkänt stadgeändringen.

Läs hela inlägget »

Vi har uppdaterat våra Ordnings- och trivselregler, läs mer om det under Föreningen på vår hemsida. I anslutning till det, och mot bakgrund av Brandmyndigheternas krav, har vi också beslutat att inga lösa föremål ska finnas i trappuppgångar eller allmänna utrymmen. Vi uppmanar således alla medlemmar att ta bort alla lösa föremål (skor, mattor, leksaker, barnvagnar mm) framför egen dörringång och eventuella saker som finns på annan plats. Ta bort föremålen före den 10 oktober 2017! De föremål som eventuellt är kvar efter det datumet kommer vi att ta bort och placera i vårt förrådsutrymme på Husarviksgatan 8. Vi gör det här för allas trivsel och av brandsäkerhetsskäl. Vi ser fram mot din medverkan.

Läs hela inlägget »

Vid den ordinarie föreningsstämman i april i år beslutade stämman enhälligt att antaga en ny stadga p g a av den lagändring som skett vad gäller ekonomiska föreningar. Då en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kallar härmed styrelsen till en extra föreningsstämma för att slutligt fastställa den nya stadgan. Det är endast denna fråga som är på dagordningen vid denna extra stämma.

Den extra föreningsstämman äger rum den 20 september 2017 kl 18.00 i restaurang Norra Bryggan.

Välkommen!

Läs hela inlägget »

GLAD SOMMAR!

Sommaravslutning och sommarlov för många skolbarn och för oss andra hägrar semester. Vi i styrelsen slår också av på takten men är nåbara om något behöver åtgärdas. Vi önskar alla en Glad Sommar med sol, bad, vila, motion och många fina upplevelser.

Läs hela inlägget »

Den 13-14 maj kommer det att finnas en container tillgänglig vid vår fastighet. Där går det bra att slänga grovsopor och brännbart, dock inte kemikalier, bildäck eller el-skrot. Containern kommer att vara öppen på lördagen mellan 10-15 och söndag 11-16. Passa på att vårstäda och tömma förråden. Se gärna till att rensa upp i källargångarna, annars kommer styrelsen att se till att det som står i gångarna slängs.
 
För att containern ska få plats skulle vi därför vilja be er som har en cykel stående nedanför trappan mot husarviken att flytta på den innan den 11 maj.
 
Har ni några funderingar kring ovanstående går det bra att kontakta Marie Lönnquist på: 072-044 56 03

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls den 20 april 2017. Vid stämman deltog 25 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2016, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes med ändring att Wojtek Fangrat valdes in som ordinarie ledamot och Christina Tillberg som suppleant. Valberedningens ledamöter omvaldes. Konstaterades att det finns intresse bland medlemmarna att deltaga i föreningens verksamhet och som ett led i att fånga upp det bildades en intressegrupp som kan vara behjälpliga i styrelsens arbete. Stämman avslutades med pizza och mingel i Norra Bryggan. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Telefonnumret till Anders Skoglund, vår fastighetsskötare är ändrat. Det nya numret är
08-7460300. Det är även nytt telefonnummer till vår Jour dygnet runt. Det nya är 08-186000.
Numren finns även på vår hemsida och på anslagstavlorna i entrén.

Läs hela inlägget »

Vi byter kod på våra portar. Det gäller garage och garageinfart, portar från innergården och från Husarviksgatan. Information om byte av portkod har lämnats via föreningens e-post.

Läs hela inlägget »

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har per den 15 mars 2017 beviljat bygglov till nybyggnad av café- och kioskbyggnad om 12,5 kvm BYA/BTA på den parkmark som ligger i anslutning till Husarviksgatan. Det innebär att byggnation nu är möjlig att påbörjas. Stadsbyggnadsnämnden har också meddelat att platsen för paviljongen ska vara den av nämnden tidigare föreslagna platsen d v s parkmarken utanför Husarviksgatan 8, vilket innebär att nämnden godkänt avvikelsen från tidigare beslutad detaljplan. Föreningen har i skrivelse motsatt sig denna avvikelse och föreslagit att paviljongen ska byggas på den plats som redan förberetts för ändamålet. Vi har dock inte fått gehör för det utan vårt förslag har avvisats. Placeringen av paviljongen framgår av pdf som finns under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Vid styrelsebeslut i föreningen den 20 mars 2017 har vi beslutat att ej överklaga ärendet, då vi bedömer att detta inte skulle kunna ändra på nämndens beslut. Däremot kommer vi i skrivelse att påtala att vi ej är tillfreds med placeringen av paviljongen och att nämnden ej tagit hänsyn till föreningens övriga synpunkter. Giltighetstiden för bygglovet är fem år men upphör att gälla om åtgärd ej påbörjats inom två år. Har du frågor om det här så kontakta Lars Gunnar Svensson.

Läs hela inlägget »

Årsmötet äger rum den 20 april 2017 i restaurang Norra Bryggan. Medlem som önskar anmäla ärenden till årsmötet och inlämna motion-er om detta ska inkomma med sådant ärende senast onsdagen den 28 mars 2017 till styrelsen. Anmälan kan lämnas i vår brevlåda på Husarviksgatan 8 eller skickas med e-post till info@husarvikensbrygga.se. Kallelse och övriga handlingar till årsmötet skickas ut i början av april.

Läs hela inlägget »

På Stockholm stads mark i parken mittemot Husarviksgatan är en paviljong inplanerad i detaljplanen. I samband med anläggandet av parken gjordes även en grund för paviljongen på den plats som är angiven i detaljplanen. Nu vill Stockholms stad ändra paviljongens placering och flytta den högre upp, strax utanför entrén till Husarviksgatan 8.  

Samtidigt har en bygglovsansökan lämnats in av Springboard Capital AB, ett bolag som ägs av en boende i föreningen, Lars Widell. LW har i tidigt läge anmält detta till styrelsen och avsikten är att blockera eventuella intressenter och konkurrerande verksamhet så att föreningen och restaurangen framgångsrikt kan samordna och driva verksamheten. Styrelsen är överens med LW om denna hantering och har också option att ta över eventuellt bygglov om så önskas framöver. Om byggnadslov beviljas återstår arbete med att utveckla affärsmässiga förutsättningar, byggnation och igångsättning. Tanken är att driften ska kunna samordnas med restaurangen.

Styrelsen har inget att erinra om bygglovsansökan men har i skrivelse till Stockholms stad meddelat att vi inte vill ha en ändring av placering av paviljongen utan att gällande detaljplan ska gälla. Vi har också framfört synpunkter beträffande paviljongens inriktning och miljömässiga profil. Styrelsens svar till Stockholms stad finns som pdf på hemsidan under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Har du frågor om paviljongen så kontakta Lars Gunnar Svensson.   

Läs hela inlägget »

Boka in årsmötet för verksamheten 2016. Det kommer att äga rum den 20 april 2017 i restaurang Norra Bryggan. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete

Läs hela inlägget »

Vi har genomfört en besiktning av vårt brandskydd i fastigheten. Den har genomförts av Brandsäkra Norden AB, Danderyd och föreningen har därmed påbörjat sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Föreningen kommer att åtgärda de allmänna åtgärder som föreslagits men varje lägenhetsinnehavare måste härutöver ta hänsyn/göra egna åtgärder enligt nedan.

Förvaring av brännbart material i trapphusen, källare och vind är ej tillåtet. Det gäller cyklar, trä eller kartong som inte får förvaras här. Håll ordning i allmänna utrymmen och gör fritt i uppgångar. El får inte täckas p g a brandrisk och källardörrar får ej blockeras. Förvaring av brandfarliga varor i lägenhet, källare och vindsförråd är ej tillåtet. Det gäller gasol, bensin- och dieseldunkar, båtmotorer, tändvätska mm. Brandvarnare och brandfilt bör finnas i alla lägenheter.

Läs hela rapporten om brandskyddsbesiktningen på vår hemsida under Fastigheten flik Brand, säkerhet & nycklar. Läs också om brandskyddet som berör dig och din familj genom att trycka på länken om Information om brandskydd för boende. Det är viktigt att du tar del av denna information. Här finns råd och anvisningar på hur du förebygger och ska agera vid brand.

Läs hela inlägget »