Stockholms stad har beviljat bygglov till paviljongen

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har per den 15 mars 2017 beviljat bygglov till nybyggnad av café- och kioskbyggnad om 12,5 kvm BYA/BTA på den parkmark som ligger i anslutning till Husarviksgatan. Det innebär att byggnation nu är möjlig att påbörjas. Stadsbyggnadsnämnden har också meddelat att platsen för paviljongen ska vara den av nämnden tidigare föreslagna platsen d v s parkmarken utanför Husarviksgatan 8, vilket innebär att nämnden godkänt avvikelsen från tidigare beslutad detaljplan. Föreningen har i skrivelse motsatt sig denna avvikelse och föreslagit att paviljongen ska byggas på den plats som redan förberetts för ändamålet. Vi har dock inte fått gehör för det utan vårt förslag har avvisats. Placeringen av paviljongen framgår av pdf som finns under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Vid styrelsebeslut i föreningen den 20 mars 2017 har vi beslutat att ej överklaga ärendet, då vi bedömer att detta inte skulle kunna ändra på nämndens beslut. Däremot kommer vi i skrivelse att påtala att vi ej är tillfreds med placeringen av paviljongen och att nämnden ej tagit hänsyn till föreningens övriga synpunkter. Giltighetstiden för bygglovet är fem år men upphör att gälla om åtgärd ej påbörjats inom två år. Har du frågor om det här så kontakta Lars Gunnar Svensson.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter