Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017 > 03

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har per den 15 mars 2017 beviljat bygglov till nybyggnad av café- och kioskbyggnad om 12,5 kvm BYA/BTA på den parkmark som ligger i anslutning till Husarviksgatan. Det innebär att byggnation nu är möjlig att påbörjas. Stadsbyggnadsnämnden har också meddelat att platsen för paviljongen ska vara den av nämnden tidigare föreslagna platsen d v s parkmarken utanför Husarviksgatan 8, vilket innebär att nämnden godkänt avvikelsen från tidigare beslutad detaljplan. Föreningen har i skrivelse motsatt sig denna avvikelse och föreslagit att paviljongen ska byggas på den plats som redan förberetts för ändamålet. Vi har dock inte fått gehör för det utan vårt förslag har avvisats. Placeringen av paviljongen framgår av pdf som finns under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Vid styrelsebeslut i föreningen den 20 mars 2017 har vi beslutat att ej överklaga ärendet, då vi bedömer att detta inte skulle kunna ändra på nämndens beslut. Däremot kommer vi i skrivelse att påtala att vi ej är tillfreds med placeringen av paviljongen och att nämnden ej tagit hänsyn till föreningens övriga synpunkter. Giltighetstiden för bygglovet är fem år men upphör att gälla om åtgärd ej påbörjats inom två år. Har du frågor om det här så kontakta Lars Gunnar Svensson.

Läs hela inlägget »

Årsmötet äger rum den 20 april 2017 i restaurang Norra Bryggan. Medlem som önskar anmäla ärenden till årsmötet och inlämna motion-er om detta ska inkomma med sådant ärende senast onsdagen den 28 mars 2017 till styrelsen. Anmälan kan lämnas i vår brevlåda på Husarviksgatan 8 eller skickas med e-post till info@husarvikensbrygga.se. Kallelse och övriga handlingar till årsmötet skickas ut i början av april.

Läs hela inlägget »

På Stockholm stads mark i parken mittemot Husarviksgatan är en paviljong inplanerad i detaljplanen. I samband med anläggandet av parken gjordes även en grund för paviljongen på den plats som är angiven i detaljplanen. Nu vill Stockholms stad ändra paviljongens placering och flytta den högre upp, strax utanför entrén till Husarviksgatan 8.  

Samtidigt har en bygglovsansökan lämnats in av Springboard Capital AB, ett bolag som ägs av en boende i föreningen, Lars Widell. LW har i tidigt läge anmält detta till styrelsen och avsikten är att blockera eventuella intressenter och konkurrerande verksamhet så att föreningen och restaurangen framgångsrikt kan samordna och driva verksamheten. Styrelsen är överens med LW om denna hantering och har också option att ta över eventuellt bygglov om så önskas framöver. Om byggnadslov beviljas återstår arbete med att utveckla affärsmässiga förutsättningar, byggnation och igångsättning. Tanken är att driften ska kunna samordnas med restaurangen.

Styrelsen har inget att erinra om bygglovsansökan men har i skrivelse till Stockholms stad meddelat att vi inte vill ha en ändring av placering av paviljongen utan att gällande detaljplan ska gälla. Vi har också framfört synpunkter beträffande paviljongens inriktning och miljömässiga profil. Styrelsens svar till Stockholms stad finns som pdf på hemsidan under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Har du frågor om paviljongen så kontakta Lars Gunnar Svensson.   

Läs hela inlägget »