Ansökan om bygglov för paviljong och caféverksamhet

På Stockholm stads mark i parken mittemot Husarviksgatan är en paviljong inplanerad i detaljplanen. I samband med anläggandet av parken gjordes även en grund för paviljongen på den plats som är angiven i detaljplanen. Nu vill Stockholms stad ändra paviljongens placering och flytta den högre upp, strax utanför entrén till Husarviksgatan 8.  

Samtidigt har en bygglovsansökan lämnats in av Springboard Capital AB, ett bolag som ägs av en boende i föreningen, Lars Widell. LW har i tidigt läge anmält detta till styrelsen och avsikten är att blockera eventuella intressenter och konkurrerande verksamhet så att föreningen och restaurangen framgångsrikt kan samordna och driva verksamheten. Styrelsen är överens med LW om denna hantering och har också option att ta över eventuellt bygglov om så önskas framöver. Om byggnadslov beviljas återstår arbete med att utveckla affärsmässiga förutsättningar, byggnation och igångsättning. Tanken är att driften ska kunna samordnas med restaurangen.

Styrelsen har inget att erinra om bygglovsansökan men har i skrivelse till Stockholms stad meddelat att vi inte vill ha en ändring av placering av paviljongen utan att gällande detaljplan ska gälla. Vi har också framfört synpunkter beträffande paviljongens inriktning och miljömässiga profil. Styrelsens svar till Stockholms stad finns som pdf på hemsidan under Fastigheten/Skuleskogen 4/Information. Har du frågor om paviljongen så kontakta Lars Gunnar Svensson.   

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter