KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 20 SEPTEMBER 2017    KL 18.00 I NORRA BRYGGAN.

Vid den ordinarie föreningsstämman i april i år beslutade stämman enhälligt att antaga en ny stadga p g a av den lagändring som skett vad gäller ekonomiska föreningar. Då en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kallar härmed styrelsen till en extra föreningsstämma för att slutligt fastställa den nya stadgan. Det är endast denna fråga som är på dagordningen vid denna extra stämma.

Den extra föreningsstämman äger rum den 20 september 2017 kl 18.00 i restaurang Norra Bryggan.

Välkommen!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter