DEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN SA JA TILL NYA STADGAR.

Den extra föreningsstämman om slutlig fastställande av nya stadgar avhölls den 20 september 2017. Samtliga närvarande medlemmar röstade ja till att slutligt fastställa de nya stadgarna. Anledningen till att stadgarna behöver ändras är att lagändring skett vad gäller ekonomiska föreningar. Beslut om stadgeändring har nu tagits vid två på varandra följande föreningsstämmor varför de nu inlämnas till Bolagsverket för officiellt fastställande. De nya stadgarna kommer att läggas ut på hemsidan när Bolagsverket godkänt stadgeändringen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter