föreningsstämman valde styrelse

Föreningsstämman avhölls den 26 maj 2024. Vid stämman deltog 22 lägenhetsinnehavare av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2023, resultat-och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Virginia Arenius, kassör, Elisabeth Westlund, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson och Per Holmberg, ordinarie ledamöter samt Lars Gunnar Svensson och Kaela Borgman, suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Martina Mellin och Hans Lindberg. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan liksom den faställda årsredovisningen för 2023. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter